کاربست مدل رفتار برنامه ‏ریزی ‏شده در تبیین رفتار پس ‏انداز خرد

چکیده مقدمه: تحقیقات در ارتباط با تبیین رفتار با توجه به متغیرهای روان شناختی برای محققان دارای اهمیت می باشد بنابراین؛ هدف از این تحقیق کاربست مدل رفتار برنامه ‏ریزی ‏شده در تبیین رفتار پس ‏انداز خرد می باشد. روش کار: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی- پیمایشی و از نظر زمانی […]

کتاب رفتار مالی مصرف کننده

در فضای امروزین کسب‏وکار که پیچیدگی‏ها و اقتضائات خاص خود را در رقابت و بازار ایجاد کرده و همچنین تغییر نیازها و خواسته‏های مصرف‏کنندگان مبتنی بر تغییرات تکنولوژیکی و دانشی و تنوع‏گرائی آنان بر اساس کسب حداکثر ممکن تجربه زیسته و جهان پیرامون، و از آن‏جا که دیگر هر چیزی مخاطبان را راضی نمی‏کند و […]