راهکارهای حرفه‌ای، نوآورانه و کارآمد کسب و کار

زنجیره ارزش گروه مرکاتیک

مشاوره 360 درجه

نشر ویرسو

ناشر تخصصی کتابهای بازاریابی و کسب و کار و کتابهای ناب

تبلیغات مرکاتیک

مشاوره و اجرای تبلیغات همه جانبه دیجیتال و انبوه

تحقیقات بازار

مشاوره و اجرای تحقیقات بازار و بازاریابی

دانشگاه مرکاتیک

آکادمی تخصصی بازاریابی

نشر ویرسو

ناشر تخصصی کتابهای بازاریابی و کسب و کار و کتابهای ناب

طراحی مرکاتیک

مشاوره و اجرای پروژه های طراحی پلتفرم، کالا، خدمت و سیستم

پروژه کارمین

مشاوره راه اندازی و توسعه کسب و کار برندسازی تا فروش

کارمین:

برندسازی، توسعه کسب و کار، طراحی کمپین تبلیغات کلاسیک و دیجیتال، اجرا.

مشتریان مرکاتیک

برندهایی که به مرکاتیک اعتماد کرده اند

مشاوران متعهد

تعهد، اخلاق حرفه ای

خدمات حرفه‌ای

مشاوره و برنامه ریزی تخصصی با دانش بروز شده

راهکارهای متناسب

ارائه راه کارهای متنایب با ظرفیت و زمینه کسب و کار

نظرات مشتریان ما

گروه مرکاتیک همیشه در کنار ما بود

علی شادمهری
مدیرعامل کارمین