چکیده

مقدمه: تحقیقات در ارتباط با تبیین رفتار با توجه به متغیرهای روان شناختی برای محققان دارای اهمیت می باشد بنابراین؛ هدف از این تحقیق کاربست مدل رفتار برنامه ‏ریزی ‏شده در تبیین رفتار پس ‏انداز خرد می باشد.
روش کار: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی- پیمایشی و از نظر زمانی مقطعی است. گردآوری داده به دو روش کتابخانه‌ای و میدانی صورت پذیرفت. پس از حذف نمونه‌های ناقص و پرت، 161 نمونه مورد تحلیل قرار گرفت، که با توجه به هالینسکی و فلورت این پژوهش به کفایت نمونه دست یافته است. برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نظر از پرسشنامه استفاده گردید. پرسشنامه اولیه برای سنجش روایی و پایایی در اختیار 15 نفر از خبرگان و کارشناسان قرار گرفته و پس از حصول اطمینان از روایی و پایایی، مورد استفاده قرار گرفت. از مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) و روش حداقل مربعات جزئی (PLS) و نرم افزار SmarPLS جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده گردید.
نتایج: این تحقیق نشان داد که معیار GOF‌ برای برازش مدل کلی 69/0 محاسبه شده که مبین برازش قوی مدل می‌باشد. همچنین مبتنی بر شاخص ریشه میانگین مربعات باقی مانده استاندارد شده (SRMR) که به تازگی ترجیح بیشتری یافته است، برازش قابل قبول این مدل را مورد تایید قرار داده است.
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد به کارگیری مدل رفتار برنامه ریزی شده در تبیین رفتار پس انداز خرد به منظور شناخت و تقویت عوامل موثر بر رفتار پس‌انداز خرد، مفید و تاثیرگذار است.

دانلود فایل مقاله

بیشتر بخوانید: کاربست مدل رفتار برنامه ‏ریزی ‏شده در تبیین رفتار پس ‏انداز خرد

فایل مقاله را دانلود کنید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *